กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พ่อหม้ายทรงเครื่อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: