กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เพชรตัดเพชร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: