กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เพชรร้าว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: