กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แพะรับบาป

หมายความว่า: 
คำถัดไป: