กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฟังความข้างเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: