กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฟังหูไว้หู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: