กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฟาดเคราะห์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: