กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินขาด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: