กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: