กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไฟจุกตูด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: