กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มะพร้าวห้าวขายสวน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: