กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มันเทศขึ้นโต๊ะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: