กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มากหน้าหลายตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: