กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มากหมอมากความ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: