กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มีภาษีกว่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: