กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มีอันจะกิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: