กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มีอายุ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: