กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มืดฟ้ามัวดิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: