กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มือซุกหีบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: