กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มือที่สาม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: