กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มือใครยาวสาวได้สาวเอา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: