กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระจอกงอกง่อย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: