กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แม่ม่ายไร้ทาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: