กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ดูดำดูดี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: