กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ดูตาม้าตาเรือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: