กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ตายก็คางเหลือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: