กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่พูดพร่ำทำเพลง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: