กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่มีปี่มีกลอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: