กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: