กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: