กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เออออห่อหมก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: