กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ใช่ขี้ไก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: