กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้งามกระรอกเจาะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: