กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้นอกกอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: