กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้ป่าเดียวกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: