กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้ใกล้ฝั่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: