กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยกภูเขาออกจากอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: