กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยกเครื่อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: