กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยกใหญ่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: