กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยักกระสอบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: