กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยักท่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: