กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยักษ์ปักหลั่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: