กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: