กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยื่นจมูก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: