กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยื่นหมูยื่นแมว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: