กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แย้มปากเห็นไรฟัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: