กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รกคนดีกว่ารกหญ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: