กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รวบหัวรวบหาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: