กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินน้ำใต้ศอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: