กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รอดปากเหยี่ยวปากกา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: